Slider

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia zorganizowanie walnego zebrania możliwe jest dopiero po 6 czerwca dlatego też Zarząd UKS Wikingowie zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze dnia 9 czerwca (wtorek) o godz. 18.00- I termin, godz. 18.15 drugi termin w przypadku braku kworum. 

Miejsce - sala konferencyjna na Lodowisku Helena w Elbląg ul. Karowa 1

Pamiętajcie o maseczkach.

Porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 2. Wybór Sekretarza Zebrania
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z okresu działalności Zarządu UKS “Wikingowie”
 6. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego klubu
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego UKS “Wikingowie” za rok 2019
 8. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego klubu
 9. Głosowanie nad uchwalaniem na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu
 10. Powołanie członków Zarządu UKS “Wikingowie”
 11. Powołanie Komisji Rewizyjnej UKS “Wikingowie”
 12. Ustalenie wysokości wpisowego oraz wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich na okres najbliższych 2 lat
 13. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu
 14. Dyskusja i wolne wnioski
 15. Zamknięcie obrad


  Obecność obowiązkowa.